رنگ باران

                          شاید وقتی دیگر, شاید...جایی دیگر.
  

+ تــاریـخ چهارشنبه دهم دی ۱۳۹۳ ساعـت 21:31 به قـلـم مينا |
  

 

 + گمونم شازده کوچولو برای سفرش از مهاجرت پرنده های وحشی استفاده کرده... 

 + + روزای آخره.
دنبال پرنده های مهاجرم...

+ تــاریـخ سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ ساعـت 12:19 به قـلـم مينا |